WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO

Jak i kiedy można złożyć wniosek o wyłączenie sędziego ?

Przepisy kpk. przewidują dwa przypadki, w których następuje wyłączenie sędziego;

– Pierwszy  to taki, w którym sędzia – z powodu przesłanek wymienionych w przepisach – z mocy prawa jest wyłączony od prowadzenia danej sprawy. Sędzia wyłączony z mocy prawa ( iudex inhabilis – tj. sędzia niezdolny do rozpatrzenia danej sprawy art. 40 § 1 kpk.)
– Drugi jest taki, w którym występują przesłanki, które powodują, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Jest to wyłączenie na wniosek. Sędzia taki jest (iudex suspectus) sędzią „podejrzanym”.
W podstawach wyłączenia z mocy prawa –  wymienionych w art. 40 § 1 kpk. można jedynie mówić o przesłankach uzasadniających wyłączenie na wniosek. Zgodnie z art. 41 § 1 kpk., sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.
Składając wniosek o wyłączenie sędziego, należy zwrócić uwagę na art. 41 § 2 kpk., zgodnie z którym wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony z powodu podejrzeń co do jego bezstronności po rozpoczęciu przewodu sądowego, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu. W postępowaniu w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewód sądowy rozpoczyna się po odczytaniu wniosku o ukaranie art. 385 § 1 kpk. Wniosek należy zgłosić na pierwszej rozprawie, jeszcze przed odczytaniem wniosku o ukaranie podmiotu zbiorowego.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.