RENTA RODZINNA

Zwrot nienależnych świadczeń – Pobieram rentę rodzinną po matce od 2001r. W 2008 r. rozpoczełam studia dzienne, lecz nie rozpoczełam II semestru. Od 1 października 2009 r. ponownie jestem studentką I-go roku. ZUS zażądał zwrotu renty za okres od 1 lutego 2009r. do 30 września 2006 r.


Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się;
1 – świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
2 – świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.
Osoba, która pobrała nienależne świadczenie, zobowiązana jest do jego zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami. W związku z powyższym należy rozważyć dwie sytuacje w odniesieniu do zachowania osoby uprawnionej do świadczeń, w zależności od tego, czy powiadomiła ZUS o zajściu okoliczności powodujących utratę prawa do pobierania świadczenia, czy też nie dopełniła tego obowiązku. Jeżeli organ rentowy został zawiadomiony przez osobę uprawnioną o okolicznościach powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenie nadal było wypłacane, wówczas kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi, ale bez odsetek za zwłokę, a ZUS nie może żądać zwrotu za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy . Jeżeli jednak osoba pobierająca świadczenie nie dopełniła powyższego obowiązku, ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres ostatnich 3 lat oczywiście wraz z odsetkami.
W  pani wieku prawo do renty rodzinnej przysługuje tylko w czasie kontynuowania nauki w trybie dziennym. Jeżeli  nie studiowała Pani od dnia 1 lutego 2009r. należało o tym fakcie zawiadomić właściwy organ rentowy. W tej sytuacji pobrana w okresie od 1 lutego 2009r. do dnia 30 września 2009r. renta rodzinna jest świadczeniem nienależnym i w świetle  przepisów podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.