PRAWO RODZINNE

Czy to prawda , że jako ojciec dziecka nie mogę wnieść powództwa o ustalenie ojcostwa?

Nie prawda.

Taka regulacja była obowiązująca w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym do dnia 18 lipca 2004 roku. Do tego czasu przepisy przewidywały taką możliwość tylko dla dziecka matki i prokuratora. Mężczyzna twierdzący, że jest biologicznym ojcem dziecka nie miał możliwości aby wnieść takie powództwo. Zminę przyniósł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 roku (K 18/02, Dz. U Nr. 83, poz. 772 ), który orzekł za niezgodny z art. 45 ust. 1 i art 77 ust.2 oraz art.72 ust.1 zd. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie w jakim wyłącza prawo mężczyzny będącego biologicznym ojcem do dochodzenia ustalenia ojcostwa.

W konsekwencji znowelizowano art. 84 k.r.o i od dnia 19 lipca 2004 roku ojciec jest legitymowany do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa.

opr. Agnieszka Kołudzka

 

 

Jak należy rozumieć trwały i zupełny rozkład pożycia? Czy mieszkając z mężem w jednym mieszkaniu nie mam szans na rozwód?

Trwały i zupełny rokład pożycia między małżonkami, według utrwalonego w orzecznictwie poglądu ma miejsce gdy między małżonkami nie istnieje już więź gospodarcza, fizyczna i duchowa. Jeśli przy całkowicie zerwanej więzi fizycznej i duchowej małżonkowie utrzymują z konieczności więź gospodarczą w zakresie ograniczajacym się przykładowo do wspólnego mieszkania jest to traktowane jako spełnienie przesłanek rozwodu.
Jednakże jeśli pomiędzy małżonkami chociaż sporadycznie dochodzi do kontaktów fizycznych, wskazuje to brak zupełnego rozkładu pożycia i może stanowić o braku rozwodu w danej sprawie.
Co się tyczy wspólnoty duchowej, porawność stosunków pomiędzy małżonkami nie stanowi o niespełnieniu tej przesłanki, zwłaszcza jeśli jest to dla dobra małoletnich dzieci. Chodzi tu o brak więzi duchowej, takiej jaka jest charkaterystyczna dla wspólnoty małżeńskiej.
Trwały rozkład pożycia należy rozumieć jako taki rozkład który nie pozostawia wątpliwości w świetle okoliczności danej sprawy iż pomiędzy małżonkami może dojść do powrotu pożycia.
Należy pamiętać jeszcze o istnieniu negatywnych przesłanek rozwodu, które jeśli wystapią w konkretnej sprawie sąd może rozwodu nie orzec. Taka sytuacja będzie miała miejsce nawet gdy zachodzą wszytkie wymienione powyżej przesłanki pozytywne, ale wskutek rozwodu miałoby ucierpiec dobro wspólnych małoletnich dzieci. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce jesli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, lub gdy rozwód byłby sprzeczny w danych okolicznościach z zasadami współżycia społecznego.
(opr. Agnieszka Kołudzka)

 

Na jakich zasadach dziedziczą przysposobione dzieci?

To zależy od rodzaju przysposobienia. Inne zasady dotyczą pełnego przysposobienia a inne obowiązują w przypadku niepełnego. Wyróżniamy jeszcze przysposobienie całkowite, jednak w tym przypadku zasady dotyczące spadkobrania są takie jak w przypadku przysposobienia pełnego.

Przysposobienie pełne

*Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak jakby był dzieckiem przysposabiającego, tak samo jest w drugą stronę, przysposabiający i jego krewni po przysposobionym dziedziczą na takich samych zasadach jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego.

*Przysposobiony NIE dziedziczy po swoich wstępnych (rodzicach) naturalnych i jego krewnych, odwrotnie jest tak samo, wstępni naturalni i ich krewni NIE dziedziczą po przysposobionym.

*Jeśli przysposabiającym był jeden tylko małżonek, dziedziczenie NIE dotyczy drugiego małżonka który nie dokonał przysposobienia.

*Jeśli jeden małżonek, przysposobił dziecko drugiego małżonka wówczas dziecko dziedziczy zarówno po naturalnym rodzicu jak i po tym , który go przysposobił i jego krewnych.

Przysposobienie niepełne

*Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na takich samych zasadach jak dzieci naturalne przysposabiającego.

*Dzieci, wnuki i prawnuki przysposobionego, dziedziczą po przysposabiającym na normalnych zasadach jakby byli dalszymi zstępnymi spadkodawcy.

ALE

Przysposobiony i jego zstępni NIE dziedziczą po krewnych przysposabiającego a krewni przysposabiającego NIE dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych.

W przypadku rodziców naturalnych przysposobionego, zasadą jest że przysposobiony dziedziczy po nich natomiast rodzice naturalnie po przysposobionym NIE dziedziczą.

opr. Agnieszka Kołudzka

 

Czy jako matka małoletniego dziecka mogę za nie odrzucić spadek?

Tak, jest to możliwe, ale czynność musi być poprzedzona wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Wynika to z faktu, że czynności dotyczące zarządu majątkiem dziecka małoletniego podlegają nadzorowi sądu opiekuńczego. Zgoda sądu nie jest tylko potrzebna przy dokonywaniu zwykłych czynności. Więc ani rodzice ani samo dziecko bez zgody sądu czynności przekraczającej zwykły zarząd dokonać nie może.
Sąd udziela takiej zgody na wniosek jednego z rodziców za zgodą drugiego, który w trakcie postępowania występuje jako uczestnik i zostaje w tej sprawie przesłuchany.
Właściwym miejscowo jest Sąd Rejonowy, w którego okręgu dziecko zamieszkuje.
Przedmiotowy wniosek należy opłacić zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jest to koszt 40 złotych.
Do wniosku dołączamy odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego w każdym przypadku. W zależności od sprawy sąd może wezwać do uzupełnienia braków formalnych o potrzebne w danej sprawie dokumenty, które w terminie 7 dni należy sądowi dostarczyć.

Źródło: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami. H. Ciepła

opr. Agnieszka Kołudzka

 

Jak mogę ograniczyć władzę rodzicielską matce mojego dziecka?

Aby ograniczyć władzę rodzicielską należy złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone lub władza rodzicielska jest nienależycie wykonywana sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie.
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy wnieść do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania dziecka a w razie braku takiego miejsca według miejsca pobytu małoletniego.
Wnioskodawcą może być każde z rodziców, a drugi rodzic jest wtedy uczestnikiem postępowania. Dziecko nie uczestniczy w postępowaniu.
Wniosek taki należy opłacić, zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w wysokości 40 złotych.
Do wniosku należy dołączyć jego odpis oraz odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców i odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie dotyczące stanu faktycznego i i przyczyn sporządzenia takiego wniosku.

Źródło: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami. H. Ciepła

opr. Agnieszka Kołudzka

 

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.