PODATKI

Kiedy darowizna dla osoby bliskiej nie będzie opodatkowana?

Podstawowe znaczenie przy udzielaniu odpowiedzi na to pytanie, ma powiązanie jakie łączy darczyńcę i obdarowanego. Wskazuje na to art. 4 a. ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.)  zgodnie z któym, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.
Drugim warukiem jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek nabywcy w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od niego w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł. Obowiązek zgłoszenia nie występuje gdy łączna suma darowizn nie przekracza wyżej wymienionej kwoty, lub gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje utratą prawa do zwolnienia. W konsekwencji czynności te opodatkowane zostaną na zasadach ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, z uwzględnieniem właściwych stawek podatku dla tej grupy nabywców i minimum podatkowego, czyli opodatkowania nabycia powyżej kwoty 9.637 zł. Należy również zrócić uwagę, iż omawiane zwolnienie może zostać zastosowane, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

Sławomir Jagiełło

 

Jak rozliczyć podatek wspólnie z małżonkiem?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznaje małżonkom prawo do skorzystania z preferencji, polegającej na wspólnym rozliczeniu podatkowym, jeżeli spełniają oni łącznie następujące warunki:

 • cały rok podatkowy istnieje między nimi przez wspólność majątkowa małżeńska;
 • złożą stosowny wniosek we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym w terminie do 30 kwietnia danego roku.
 • oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu czyli posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z ulgi mogą korzystać również małżonkowie:

 • którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • małżonkowie, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej, a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

-jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
Za ów całkowite przychody, uważa się przychody osiągnięte ze źródeł bez względu na miejsce położenia tych źródeł przychodów, pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Zgodnie z art 6a ustawy:
Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała
w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez
podatnika, który:
1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Warto zwrócić uwagę, że w przypadku rozliczenia łącznego w wyżej wskazanym przypadku, zeznanie podpisuje tylko małżonek pozostający przy życiu.

Małżonkowie nie mają  prawa do wspólnego rozliczenia podatku, jeżeli choć jedno z nich jest opodatkowane:

 • podatkiem liniowym 19%;
 • ryczałtem ewidencjonowanym
 • kartą podatkową;
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych;
 • podatkiem tonażowym;

Obliczanie podatku polega na tym, że:

 1. małżonkowie osobno obliczają swoje dochody (od własnych przychodów odejmując własne koszty),
 2. osobno odejmują ulgi odliczane od dochodu,
 3. tak wyliczone dochody dodają do siebie (obliczając wspólny dochód),
 4. wspólny dochód dzielą przez dwa (wyliczając ile przypada na każde z nich),
 5. dodają swoje podatki (czyli podatek przypadający na jedną osobę mnożą przez dwa),
 6. odejmują wszystkie ulgi odliczane od podatku,

Jak z powyższego wynika, wspólne rozliczanie małżonków jest korzystne w sytuacji, gdy istnieje istotna różnica między ich dochodami. Wówczas istnieje możliwość pomniejszenia rzeczywistego dochodu małżonka lepiej zarabiającego co może prowadzić do przejścia do niższej skali podatkowej. To samo tyczy się sytuacji gdy jeden z małżonków wykazuje dochód zerowy.

Sławomir Jagiełło

 

Czy dochody uzyskane przeze mnie, w związku z oszczędzaniem na koncie w banku podlegają opodatkowaniu?

Niestety Tak. Dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowane są podatkiem liniowym 19%. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
· odsetki od pożyczek,
· odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
·  odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
· dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,
·  przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
· należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
· przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
· przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
· nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
· przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.
Podatek od wkładów oszczędnościowych obliczany jest od przychodu, ponieważ w tym przypadku niema możliwości odliczenia kosztów ich uzyskania. Inaczej sprawa się ma chociażby w przypadku opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych. Wówczas bowiem za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty nabycia owych udziałów.
Dochodów uzyskanych z odsetek od wkładów oszczędnościowych nie trzeba jednak wykazywać w zeznaniu rocznym. Pobór tego podatku należy do podmiotu, który wypłaca odsetki, czyli w tym przypadku banku. Do banku należy również obowiązek prawidłowego pobrania i wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wyjątek w tej kwestii stanowią jednak dochody uzyskane ze źródeł zagranicznych.
Jak z powyższego wynika, należy zważyć, iż oferowane przez banki wysokie oprocentowanie, środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, w rzeczywistości podlega znacznemu ograniczeniu tak przez 19% stawkę podatkową jak i inflację.
 
Sławomir Jagiełło

 

Jak rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, będąc samotnym rodzicem?

By móc się rozliczyć na zasadach preferencyjnych trzeba przede wszystkim spełnić warunki przewidziane w art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przytoczonym przepisem za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekunaprawnego, jeśli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,rozwodnikiem albo osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniuodrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobępozostającą w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony prawrodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Na zasadach preferencyjnych może rozliczyć się samotny rodzic który w roku podatkowym wychowywał dzieci małoletnie, a także bez względu na ich wiek jeśli dostawały one zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Inaczej sprawa się ma jeśli dziecko jest pełnoletnie wówczas do ukończenia 25 roku życia uczące się w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł z zastrzeżeniem renty rodzinnej.
Są jednak okoliczności, w których mimo spełnienia wszystkich wymienionych powyżej warunków wspólne rozliczenie nie będzie możliwe. Stanie się tak w przypadku, gdy do rodzic lub dziecko rozlicza się 19% podatkiem liniowym (art.30c). Wyłączenie z powodu podlegania przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie dotyczy osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Może zdarzyć się, że dziecko w trakcie roku podatkowego ukończy 25 lat i skończy się uczyć. Za ten rok rodzicowi również przysługuje preferencyjne rozliczenie, pod warunkiem że dochody dziecka (poza rentą i dochodami wolnymi od podatku) nie przekroczyły kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku.
Rozliczając się z fiskusem samotny rodzic, dolicza do swojego dochodu kwoty uzyskane w trakcie roku przez małoletnie dziecko. Nie dolicza się dochodów pochodzących z ich pracy (w tym z umów-zleceń), stypendiów czy z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku (wszystkie one muszą być bowiem rozliczone w odrębnym zeznaniu).
Jeśli więc małoletnie dziecko uzyskało w roku podatkowym dochody np. z umowy-zlecenia, rodzic nie dolicza ich do swoich dochodów. Z kolei alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, są w ogóle zwolnione z opodatkowania.
Samotny rodzic w zeznaniu podatkowym oblicza swoje dochody, dzieli je na pół i wylicza podatek według skali podatkowej w podwójnej wysokości. Oszczędność na podatku uzależniona jest od wysokości jego dochodów.
Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli warunki konieczne do wspólnego rozliczenia istniały tylko przez określony okres w ciągu roku podatkowego, nie przekreśla to możliwości wspólnego rozliczenia za cały rok.

 

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.