GOSPODARCZE

Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości, może być złożony jedynie przez wskazane w ustawie podmioty.

Nie ma możliwości wszczęcia postępowania upadłościowego z urzędu.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

1. Dłużnik.

2. Każdy z wierzycieli.

3. Inne podmioty:

1) Spółka osobowa – każdy ze wspólników odpowiadający bez ograniczenia za zobowiązania spółki

2) Osoba prawna, podmiot ustawowy – każdy kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami

3) Przedsiębiorstwo państwowe – organ założycielski

4) Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – minister właściwy do spraw Skarbu Państwa

5) Osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowa i komandytowo akcyjna będąca w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów

6) Osoba prawna wpisana do KRS – kurator

7) Dłużnik któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 Euro – organ udzielający pomocy

 

Natomiast wniosek o ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może zgłosić wyłącznie sam dłużnik.

 

Jaka forma prowadzenia małej działalności gospodarczej jest lepsza sp. z o.o. czy akcyjna?

Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju i skali działalności gospodarczej jaką przedsiębiorca ma zamiar prowadzić. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo nie dużych rozmiarów, lepszym rozwiązaniem może okazać się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewaga tej formy pojawia się już na samym początku, gdyż do założenia spółki z o.o. niezbędne jest wniesienie kapitału w wysokości 5 000 zł, spółka akcyjna wymaga natomiast wniesienia kapitału w wysokości 100 000 zł.

 

Kolejnym argumentem przemawiającym za tą formą działalności w przypadku małej skali działalności gospodarczej jest fakt, iż w odróżnieniu do spółki akcyjnej w spółce z o.o. nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej o ile kapitał zakładowy nie przewyższa kwoty 500 000 złotych, a wspólników nie jest więcej niż dwudziestu pięciu. Niewątpliwie ułatwia to działanie małej spółce i umożliwia prowadzenie działalności nawet jednoosobowo, co w przypadku S.A. było by niemożliwe z uwagi na niemożność łączenia funkcji.

 

Różnica pojawia się również w zakresie prowadzenia rachunkowości spółki. W przypadku S.A. zarząd spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić organom nadzoru bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności spółki w za rok obrachunkowy.

 

Powyżej wskazane zagadnienia są wybranymi z wielu pośród różnic między S.A. a sp. z o.o. Wybór formy działalności, powinien być każdorazowo dobrany to rodzaju i zakresu planowanej działalności, nie można zatem wyciągnąć jednoznacznych wniosków, która forma jest formą lepszą. Niemniej jednak forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą w której łatwiej zaistnieć, mikro i małym przedsiębiorstwom przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania, czego nie zapewniają spółki osobowe.

Paweł Bielski

 

 

Jaka jest odpowiedzialność członków Zarządu za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych?

Zgodnie z art. 116. § 1. Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu.

 

Członek zarządu wyżej wskazanych podmiotów może się od odpowiedzialności uwolnić jeżeli wskaże że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

 

Członek zarządu może się uwolnić od osobistej odpowiedzialności również poprzez wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.
Należy zwrócić uwagę również na przypadek w którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, a może się tak zdarzyć gdy zobowiązanie podatkowe powstanie przed powołaniem zarządu. Wówczas za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo wspólnicy, w przypadku gdy pełnomocnik nie został jeszcze powołany. Przepisy dotyczące uwolnienia się od odpowiedzialności stosuje się w tych przypadkach odpowiednio.

 

Odpowiedzialność członków zarządu o której mowa powyżej obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków oraz dotyczy również byłych członków zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Paweł Bielski

 

Jakie ograniczenia dotyczą zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prawo własności udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawem zbywalnym, istnieją jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, a znajdują się one w kodeksie spółek handlowych. W przypadku zbycia udziału, jego nabywca wstępuje do spółki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spółki.
                Podstawowym ograniczeniem jest, forma czynności prawnej jaka jest wymagana by przenieść własność udziału. Art. 180 KSH wymaga by zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części było dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Niezachowanie przewidzianej tym przepisem formy powoduje sankcję w postaci nieważności czynności.
                Dalej zgodnie z Art. 182. zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, zgody takiej udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. W takim przypadku, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę.  Jeżeli natomiast  wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.
                Art. 187. KSH nakłada ponadto na strony umowy obowiązek informacyjny.  Strony, o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.
                Zawiadomienie może być dokonane w dowolnej formie, jakkolwiek ze względów dowodowych najlepiej zachować formę pisemną tym bardziej, że dostarczyć trzeba dowód dokonania czynności czyli np. umowę sprzedaży z podpisami notarialnie poświadczonymi. Najczęściej wie będzie to przesłanie do spółki jednej z kopii umowy.
Paweł Bielski

 

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.