EGZEKUCYJNE

Jakie są podstawy wyłączenia komornika ?

Wyłączenie komornika następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego. Zgodnie z art. 48 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego, komornik jest wyłączony  z mocy ustawy w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; w sprawach swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; w sprawach w których był pełnomocnikiem lub radcą prawnym jednej ze stron. Sąd wyłącza również komornika na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli mogłaby wyniknąć sytuacja, w której bezstronność działania komornika mogłaby być negowana. Od dnia 28 grudnia 2007 r. art. 9 ust. 1 stanowi, iż wniosek o wyłączenie komornika, strona zgłasza w formie pisemnej do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, uzasadniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie przekazać wniosek do właściwego sądu rejonowego wraz z wyjaśnieniami. Sąd rejonowy rozpoznaje złożony wniosek w terminie siedmiu dni od dnia jego przekazania. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd jednocześnie do prowadzenia sprawy ustanawia innego komornika

 

Czy zawarcie umowy o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości pozwoli uchronić część majątku przed wierzycielami?

Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek małżeński upadłego regulują przepisy prawa upadłościowego i naprawczego,wg. art. 125, – zniesienie wspólności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do wierzycieli upadłego. Zniesienie wspólności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Szanse na uratowanie majątku przed wierzycielami daje umowa zawarta co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Natomiast w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości.

 

Jakie są warunki dopuszczalności egzekucji? Czy istnienie tytułu egzekucyjnego wystarcza?

Aby egzekucja była dopuszczalna, musi istnieć ważny tytuł egzekucyjny, czyli
dokument urzędowy stwierdzający istnienie roszczenia wierzyciela i obowiązki
dłużnika. Po drugie tytuł egzekucyjny musi mieć nadaną klauzulę wykonalności, w
której sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela
nadaje się do wykonania, a także czy przeprowadzenie egzekucji przeciwko
dłużnikowi jest dopuszczalne. Są sytuacje, w których egzekucja nie jest
dopuszczalna. Po spełnieniu tych warunków, musi być sporządzony wniosek o
wszczęcie egzekucji. Taki wniosek sporządza wierzyciel lub uprawniony organ,
bądź, gdy egzekucja jest wszczynana z urzędu, wniosek jest na żądanie sądu I
instancji kierowany do organu egzekucyjnego. Zatem samo posiadanie tytułu
egzekucyjnego nie wystarcza, aby egzekucja była dopuszczalna.

opr. Agnieszka Kołudzka

 

Czy komornik lub bank ma prawo zając nieruchomośc za dług 15000zł ?

Zarówno komornik jak i bank mają prawo zająć nieruchomość i dokonać  jej sprzedaży to co zostanie będzie zwrócone oczywiście dłużnikowi.

Z poważaniem

Zespół skutecznyadwokat.pl

 

Od 7 lat nie żyję z mężem lecz rozwodu nie mamy!! mąż ponabierał kredytów teraz za to ze nie spłaca dostał komornika sądowego. Mąż zrzekł się wszystkiego mamy rozdzielnosc,wiec czy mimo tej rozdzielnosci za jego dlugi komornik moze mi odebrac ziemie ktora posiadam???

Nie może Pani komornik zabrać ziemi jeśli posiada Pani rozdzielność majątkową, a kredyty były wzięte po podpisaniu aktu notarialnego.

Z poważaniem

Zespół skutecznyadwokat.pl

 

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.