Imprezy NIECHRZEŚCIJAŃSKIE w szkole? Znamy odpowiedź Ministerstwa. Co z Halloween i Walentynkami?

W interpelacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej poseł PO Adam Korol zadał pytanie. Nawiązał w nim do licznie organizowanych przez szkoły imprez z okazji Halloween i Walentynek.

 

Jak podaje gazetaprawna.pl w imieniu MEN na pytania odpowiedziała wiceminister Marzena Machałek. Powołała się między innymi na preambułę Prawa oświatowego. Czytamy w niej:

 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

 

Machałek zauważa, że obchody takiego święta jak Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji. Jej zdaniem szkoła może akcentować ten zwyczaj podczas zajęć z języka obcego nowożytnego, którego „podstawa programowa wskazuje kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur”.

 

Podsumowując wiceminister jasno stwierdziła:

„Zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.”

 

Takie święta stają się coraz bardziej popularne. Według Was szkoła powinna promować wśród uczniów niechrześcijańskie tradycje?

 

(kd)/gazetaprawna/

NAJNOWSZE dane o wynagrodzeniach Polaków. Ile N...
Znaleźli już lukę w przepisach i sposób, żeby n...
Ministerstwo przygotowuje nowe standardy okołop...
Kupiłeś ten produkt w Decathlonie? Może być ŚMI...
Na klientów banku czeka kolejne zagrożenie. Ban...
Zagadka morderstwa rozwiązana za pomocą… ...
Polskie sklepy nie mają szans! Ta sieć absolutn...
Korzystało z niej mnóstwo widzów. Jedna z najpo...